Privacy Statement

In dit Privacy Statement informeren wij u over de manier waarop de vof Arbeid & Recht Advocaten   (“A & R Advocaten”) met uw persoonsgegevens omgaat. Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacy Statement wijzigen. Dat kan nodig zijn op basis van de regelgeving of wanneer er aanpassingen zijn in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

A & R Advocaten gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens. Hierbij nemen wij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). In dat kader zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en leggen wij vast welke persoonsgegevens, hoe en waarvoor deze worden verwerkt en welke rechten u heeft.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van  natuurlijke personen.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die door u (in)direct aan ons zijn verstrekt,  zoals uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, maar ook uw IP-adres. In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van de  navolgende personen:

Doel gebruik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen onder meer voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de  navolgende grondslagen uit de AVG:

Toegang tot uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen binnen A & R Advocaten gedeeld worden doch uitsluitend op een "need to know" basis. Daarnaast kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken. Bijvoorbeeld in verband met de behandeling van uw dossier of ingevolge wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij derden (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden.

Rechten privacyregelgeving

Op basis van de privacyregelgeving heeft u diverse rechten. Zo heeft u recht op:

Voor meer informatie over de bovengenoemde rechten, voortvloeiend uit de privacyregelgeving, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).  In voorkomend geval heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via emailadres info@aenradvocaten.nl.

Dit privacy statement is opgesteld op 1 september 2022.