Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Bedrijfsinformatie

 1. Rechtsvorm: Arbeid & Recht Advocaten is een vennootschap onder firma naar Nederlands recht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 87428210.
 2. Vennoten: Hester Ulehake-Mink en Inge Visscher, beide natuurlijke personen (hierna te noemen:“Vennoten”).
 3. BTW-nummer: NL864291413B01.
 4. Vestigingsadres te (3764 AD) Soest aan de Lange Brinkweg 24.
 5. Contactgegevens: Arbeid & Recht Advocaten is telefonisch bereikbaar via de mobiele nummers van beide Vennoten of via de persoonlijke e-mailadressen hester@aenradvocaten.nl en inge@aenradvocaten.nl. Website: www.aenradvocaten.nl
 6. Verzekeringen: Arbeid & Recht Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking tot een bedrag van € 1.000.000 per aanspraak en € 2.000.000 per jaar.
 7. Privacy: persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig onze privacyverklaring die via de website is te raadplegen en op verzoek kan worden toegestuurd.
 8. Kantoorklachtenregeling: klachten worden afgewikkeld overeenkomstig onze kantoorklachtenregeling die via de website is te raadplegen en op verzoek kan worden toegestuurd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Arbeid & Recht Advocaten en op de door Arbeid & Recht Advocaten voor de uitvoering van deze opdracht ingeschakelde derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die door Arbeid & Recht. Advocaten voor een opdrachtgever worden verricht, al dan niet vastgelegd in een overeenkomst (hierna te noemen: “Overeenkomst”), onder uitsluiting van eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende, opvolgende of gewijzigde Overeenkomsten, zonder dat de algemene voorwaarden daarvoor opnieuw van toepassing verklaard hoeven te worden.
 3. Iedere Overeenkomst wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Arbeid & Recht Advocaten, waarbij artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten.

Artikel 3 - Uitvoering Overeenkomst

 1. Arbeid & Recht Advocaten mag bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen voor zover zij dat noodzakelijk vindt en mag de gemaakte kosten aan opdrachtgever doorbelasten. Derden die door Arbeid & Recht Advocaten worden ingeschakeld zullen mogelijk hun aansprakelijkheid willen beperken. Uit hoofde van de Overeenkomst heeft Arbeid & Recht Advocaten de bevoegdheid om namens opdrachtgever eventuele door deze derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen te aanvaarden en die ook jegens opdrachtgever in te roepen.
 2. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend voor de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de door Arbeid & Recht Advocaten uit hoofde van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Arbeid & Recht Advocaten tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uit hoofde van de Overeenkomst verrichte werkzaamheden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Arbeid & Recht Advocaten.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met gegevensuitwisseling via internet en e-mail. Ondanks dat Arbeid & Recht. Advocaten alle veiligheidsvoorzieningen in acht neemt, kan zij niet garanderen dat de gegevens door onbevoegden geraadpleegd kunnen worden. Opdrachtgever is zich hiervan bewust.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Arbeid & Recht Advocaten voor schade van welke aard dan ook, jegens opdrachtgever of derden, is beperkt tot het bedrag waarop de door Arbeid & Recht Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor die betreffende kwestie aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat uit hoofde van de betreffende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Arbeid & Recht Advocaten voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Informatie over de verzekering kan worden opgevraagd bij de Vennoten.
 2. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding die in het betreffende jaar voor de werkzaamheden in de zaak waarmee de schade verband houdt is gedeclareerd, met een maximum van € 5.000.
 3. In geen geval kan Arbeid & Recht Advocaten aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, schade vanwege verlies, beschadiging of vernietiging van data of computersystemen, dan wel schade die het gevolg is van door haar opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 4. Indien door Arbeid & Recht Advocaten derden worden ingeschakeld zoals bedoeld in artikel 3.1., kan Arbeid & Recht Advocaten niet aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen en/of fouten van deze derden.

Artikel 5 - Vergoeding

 1. Arbeid & Recht Advocaten brengt voor haar werkzaamheden een vergoeding in rekening, te vermeerderen met btw en eventuele verschotten.
 2. Als vergoeding hanteert Arbeid & Recht Advocaten een vast uurtarief (exclusief btw), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Arbeid & Recht Advocaten heeft het recht de vergoeding tussentijds te wijzigen. Daarnaast kan het overeengekomen tarief jaarlijks worden geïndexeerd met de gemiddelde loonindex. Arbeid & Recht Advocaten is gerechtigd om een voorschot op de vergoeding in rekening te brengen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
 3. Onder verschotten worden verstaan alle kosten die door Arbeid & Recht Advocaten worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten, leges of kosten van advocaten of andere externe deskundigen. Arbeid & Recht Advocaten is gerechtigd verschotten in rekening te brengen voordat zij deze kosten heeft gemaakt.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, wordt door Arbeid & Recht Advocaten maandelijks en per e-mail gedeclareerd. Declaraties moeten binnen 14 dagen na declaratiedatum zijn voldaan. Bij overschrijding van die betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en daarmee de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die Arbeid & Recht Advocaten maakt ter invordering van haar vorderingen komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het declaratiebedrag, met een minimum van € 250.
 5. Verrekening door opdrachtgever van door Arbeid & Recht Advocaten gedeclareerde werkzaamheden met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering dan wel opschorting van betaling van gedeclareerde werkzaamheden vanwege een vermeende tegenvordering is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Reclames ten aanzien van declaraties dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen 30 dagen na declaratiedatum bij Arbeid & Recht Advocaten te worden ingediend bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te reclameren komt te vervallen.

Artikel 6 - Overig

 1. Zowel Arbeid & Recht Advocaten als opdrachtgever kunnen door opzegging, indien gewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichtte werkzaamheden.
 2. Arbeid & Recht Advocaten is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de nieuwe opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden en op lopende overeenkomsten.
 3. Op de Overeenkomst ofwel de rechtsverhouding tussen Arbeid & Recht Advocaten en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en alle daaruit voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.